‘เด็กไลบีเรีย 509,619 คนไม่ได้ไปโรงเรียน’ – GAC Report เผย

'เด็กไลบีเรีย 509,619 คนไม่ได้ไปโรงเรียน' – GAC Report เผย

เด็กที่ไปโรงเรียนอย่างน้อย 509,619 คนยังคงไม่ได้เรียน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั่วไป (GAC) ประจำปี 2553-2557 พบหัวข้อ “รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาระดับประถมศึกษาภาคบังคับและฟรี” รายงานเปิดเผยว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่จำกัดเพื่อรองรับเด็กวัยกำลังเรียนในประเทศตามรายงาน กระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจำนวนโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนทั้งหมดในประเทศอยู่ที่ประมาณ 1,767 แห่ง

รายงานระบุว่าสถิติจาก

 Liberia Institute of Statistics and Geo-Information Service (LISGIS) แสดงให้เห็นว่าจำนวนเด็กวัยเรียนทั้งหมดในประเทศในช่วงเวลาที่ตรวจสอบคือ 776,167 คน ขณะที่จำนวนเด็กวัยเรียนในโรงเรียน คือ 266,548 คน และเด็กวัยไปโรงเรียน 509,619 คนไม่ได้เรียนอย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่าการสัมภาษณ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น Etmonia Tarpeh และผู้ควบคุมระบุว่ากระทรวงไม่มีวงเงินงบประมาณโดยตรงเพื่อครอบคลุมการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนของรัฐ

สื่อการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตร หนังสือเรียน ชอล์ก กระดาษ แผ่นโปสเตอร์ ปากกา บัญชีแยกประเภท หนังสือแผนการสอนของครู ไม้ปัดฝุ่น และดินสอ เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนของรัฐระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

แม้ว่าการสัมภาษณ์กับฝ่ายบริหารของกระทรวงศึกษาธิการจะระบุว่าไม่มีการจัดสรรอุปกรณ์การเรียนการสอนในงบประมาณ แต่ในระหว่างการตรวจสอบ การจัดสรรจะบันทึกไว้ในงบประมาณแผ่นดินภายใต้บรรทัดงบประมาณ (บริการการเรียนการสอน) สำหรับปีงบประมาณจำนวนมาก“การสัมภาษณ์ที่ดำเนินการกับ CEO, DEO และผู้อำนวยการโรงเรียนในระหว่างการตรวจสอบภาคสนามยังเผยให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียม และการเยี่ยมชมภาคสนามกับ CEO และ DEO พบว่าพวกเขาไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนและประสิทธิภาพของการเรียนการสอน เจ้าหน้าที่เนื่องจากการสนับสนุนที่จำกัด” รายงานระบุ

GAC กล่าวว่าเบี้ยเลี้ยงที่

ได้รับสำหรับการบำรุงรักษารถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับมอบหมายนั้นไม่เพียงพออีกทั้งน้ำมันและน้ำมันเบนซินที่กระทรวงจัดหาให้ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่“นอกจากนี้ สมาคมผู้ปกครองและครู (PTAs) ของโรงเรียนในมณฑลที่ไปเยี่ยมชมยังระบุว่า เนื่องจากการตรวจสอบ/การกำกับดูแลที่จำกัด ผู้สอนไม่ได้ใช้เวลาตามที่กำหนดในโรงเรียน”จากข้อมูลของ GAC ความล้มเหลวของ CEO และ DEO ในการดำเนินการติดตามและกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมออาจทำให้ครูไม่ใช้เวลาที่กำหนดในห้องเรียน และทำให้นักเรียนไม่ได้มาตรฐานการศึกษาที่จำเป็นรายงานเสริมว่าหากขาดการตรวจสอบจากผู้สอน ครูก็จะสอนไม่ทั่วถึงและจบหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 “บทที่ 6 หมวด 6.2.1 (b) และ (c) ของกฎหมายการศึกษาหัวข้อ 10 ประมวลกฎหมายไลบีเรียที่ปรับปรุงแก้ไขปี 2011 กำหนดว่า “สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตอนปลาย (มัธยมศึกษาตอนต้น) ครูและผู้บริหารต้องมี Associate อย่างน้อย ปริญญาจากสถาบันฝึกอบรมครูที่เป็นที่ยอมรับและใบรับรอง B จากหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัตินี้มีอำนาจในการออกใบรับรองครู สำหรับครูและผู้บริหารระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่ำกว่า (โรงเรียนประถมศึกษา) อย่างน้อยอนุปริญญาสำหรับเกรด 4-6 และประกาศนียบัตรมัธยมปลายที่มีการฝึกอบรมครูหลังมัธยมศึกษาอย่างน้อยหนึ่งปีที่สถาบันฝึกอบรมครูที่เป็นที่ยอมรับสำหรับเกรด (1- 3); บุคคลนั้นต้องมีใบรับรอง B หรือ C ขั้นต่ำด้วย”

จากเอกสารที่ตรวจสอบโดย GAC ในแผนกทรัพยากรบุคคลและการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้สอน พบว่า 54% ของครูในห้องเรียนยังไม่ได้รับหนังสือรับรองที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายการศึกษาฉบับปรับปรุงของ 2554 เพื่อความเหมาะสมในห้องเรียน

“CEOs และ DEOs ระบุว่าพวกเขากำลังประสบปัญหาการขาดแคลนครูที่ผ่านการฝึกอบรมในห้องเรียน ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารโรงเรียนจึงได้สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว”รายงาน GAC พบว่ามีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 346 คนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

รัฐบาลไลบีเรียผ่านกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรฐานเพื่อวัดผลการเรียนของนักเรียน

credit :ribeha.net
longchampoutletsaleonline.net
arcadecrafting.com
fofan.org
alyandajfans.com
halo50k.com
newcoachfactory.com
fascistgaming.net
shamsifard.com
authenticnationalspro.com
infamousclan.net
synergyfactor.net